اهداف مسابقه

پرورش مهندسان نمونه

تربیت مهندسانی با دید و نگرش هرچه عمیقتر به مسائل روز مهندسی.

بهبود ارتباط علمی داشجویان مقاطع مختلف

کمک به برقراری ارتباط هرچه بیشتر دانشجویان با یکدیگر و همچنین با دانشجویان مقاطع بیشتر.

فراهم کردن فضایی علمی متفاوت

ایجاد فضایی علمی-رقابتی و پرنشاط بین دانشجویان شرکت کننده، با شکلی متفاوت از فضای علمی معمول دانشگاه ها.

بالا بردن انگیزه فعالیت تیمی

ایجاد و تقویت روحیه کار گروهی بین اعضای تیم های شرکت کننده، به عنوان یک توانایی ضروری در محیط های کاری و علمی آینده.

اهمیت رایانه در مهندسی شیمی

جلب کردن توجه دانشجویان به اهمیت آشنایی با مباحث برنامه نویسی و کاربرد آن ها در مسائل پیش روی مهندسی شیمی.

ایجاد بستری مناسب برای ارتباط داشنگاه با صنعت

برگزاری مسابقه ای که ایده های بکار گرفته شد از سوی تیم های شرکت کننده قابلیت پاسخ به نیازهای صنعت کشور را داشته باشد تا با پرورش نیروهای خلاق به بهبود رابطه صنعت و دانشگاه کمک نماید.